Prihlásiť
 055-64 444 51

Vyberieme Vám vhodný monitorovací a zabezpečovací systém, autoalarm, alebo mechanické zabezpečenie.

Chcem zabezpečiť vozidlo

Máme pre Vás vhodný zabezpečovací, kamerový a prístupový systém s možnosťou napojenie na strážnu službu.

Chcem zabezpečiť budovu

Dodáme Vám a namontujeme ťažné zariadenie vo výhodnej cene so všetkými dokladmi potrebnými z zápisu.

Chcem ťažné zariadenie

Vyberte si protislnečné, bezpečnostné, alebo dekoratívne fólie LLumar na sklá vašich okien v aute, alebo budove.

Chcem fólie

Inteligentné hľadanie

GP Jack III

Jedinečný systém vyhľadávania ukradnutých vozidiel plus monitorovanie ich pohybu a prevádzky.
Ovládanie systému je možné aj originálnymi kľúčmi od vozidla.

Kniha jázd očami právnikov

Novelou zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP), ktorá platí od 1. marca 2009 je možné si uplatniť do nákladov spotrebované PHL citujem §19 odst. 2 písm. l): ".... 3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne." V dôvodovej správe predloženého návrhu sa priamo uvádza: " Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL nie je potrebné viesť knihu jázd."

       Na tomto mieste je však potrebné upozorniť, že táto novela sa týka výhradne dani z príjmu, nie DPH. A tu začali vznikať aplikačné problémy s DPH: V akej výške si môžeme uplatniť DPH z nakúpených PHL? V celej výške (100%) alebo iba 80%?. Výklady na túto otázku sa rôznia a aj podľa názoru z Daňového riaditeľstva SR, je potrebné problém DPH brať striktne podľa ZDPH (Zákon o dani z pridanej hodnoty), ktorý v § 49 hovorí, že platiteľ si môže odpočítať daň z prijatých plnení v prípade, ak tieto plnenia použije na svoje podnikateľské aktivity, t.j. dodanie tovaru alebo služby, ku ktorým uplatňuje daň. Z toho vyplýva, že táto podmienka platí aj pri nákupe pohonných hmôt - musia byť použité na podnikanie platiteľa. A platiteľ si túto povinnosť: "preukázanie", že nákup PHL použil iba na podnikanie, splní iba evidenciou ciest v knihe jázd.
Zákon o DP ponechal možnosť uplatniť si iba 80% z nákupu PHL a pritom nie je nutné viesť knihu jázd. Zároveň zákon o DPH sa novelizoval a povolil si uplatniť si aj DPH na vstupe z tých 80% výdavkov na PHL. (viac)

Je potrebné si však niektoré ďalšie skutočnosti uvedomiť, najmä:

 • táto možnosť je viazaná vždy na konkrétne vozidlo
 • táto možnosť je vždy od začiatku roka do konca roka, lebo je potrebné uvádzať stav tachometra na začiatku i na konci roka; zákon dokonca uvádza, že je možné uplatniť si tie paušálne výdaje k "primeranému počtu najazdených kilometrov". Z tohto mi vyplýva, že pri kontrolách sa budú kontrolóri zameriavať aj na množstvo spotrebovaných litrov PHL a k nim primeranému počtu najazdených kilometrov.
 • nie možné tento spôsob meniť počas roka; iba ak u nového vozidla, ktoré sa obstará počas roka

pri tomto spôsobe účtovania nákladov PHL sa síce ušetrí na čase a prípadne na nákladoch, ktoré podnikateľ venoval evidencii knihe jázd, avšak pri tomto spôsobe účtovania musí účtovník každý doklad o PHL "ručne" prepočítavať, čo je zvýšený čas práce pri účtovaní. Väčšina softvérov vie vypočítať so zadanej sumy DPH, ale nevie nerozdeliť základ i DPH na 80% a 20%. Tieto sumy sa totiž musia účtovať na iné účty.   


Pi, 12/02/2010 - 19:19 poslal V. Tichý

Informácia z portálu Daňového riaditeľstva týkajúca sa paušálnej spotreby PHL (1. časť)

Novelizované znenie § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov v bodoch 2 a 3 umožňuje ďalšie dva nové spôsoby uplatňovania výdavkov na spotrebované PHL, a to:

 • na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z údajov o satelitnom sledovaní pohybu vozidla a
 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

   Daňovník, fyzická osoba alebo právnická osoba, si môže sám určiť, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované PHL, t.j. vyberie si jeden z možných spôsobov ustanovených v prvom až treťom bode § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.
   V prvom bode sa ponecháva právny stav uplatňovania PHL platný do konca februára 2009, t.j. výdavky na spotrebované PHL sa zahrnú do daňových výdavkov podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak sa spotreba PHL uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom (certifikátom) vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúcimi inú spotrebu PHL.
   Pri nákladných automobiloch a pracovných mechanizmoch, pri ktorých sa spotreba PHL uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL alebo sa tam neuvádza, možno na prepočet použiť spotrebu preukázanú vlastným meraním na základe vlastnej internej smernice, ktorá preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby PHL. Pri vlastnom meraní spotreby PHL je možné primerane použiť aj postup stanovený v oznámení Ministerstva financií SR č. 8029/2000-72 o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu PHL motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu a špeciálne použitie, ktoré bolo publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2000.
   Podľa druhého bodu môže postupovať daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla. Výdavky na spotrebované PHL je možné uplatniť na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla.
   V treťom bode sa daňovníkom umožňuje uplatniť paušálne výdavky na spotrebu PHL do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
   Upozorňujeme daňové subjekty, že pokiaľ ide o daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, títo postupujú pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov len v takom prípade, ak na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť využívajú iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku.
   Všetky tri spôsoby [§ 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov] preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné. Daňovník, fyzická osoba alebo právnická osoba sa môže rozhodnúť a vybrať ten spôsob preukazovania spotreby PHL, ktorý je pre neho najvhodnejší. Výdavky na spotrebované PHL sú výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov pri dodržaní definície daňového výdavku. Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka.

Spotreba pohonných látok na základe satelitného sledovania pohybu vozidla

Z novelizovaného ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l), a to druhého bodu zákona o dani z príjmov vyplýva, že ak sa daňovník rozhodne uplatňovať výdavky na spotrebované PHL na základe satelitného sledovania pohybu vozidla, potom ako daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov, sú výdavky (náklady) na spotrebované PHL na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Otázky a odpovede k problematike uplatnenia výdavkov na spotrebované PHL na základe satelitného sledovania pohybu vozidla:

 1. Otázka: Ako má postupovať daňovník pri stanovení daňového výdavku na spotrebu PHL u motorových vozidiel, ktoré sú vybavené satelitným systémom sledovania spotreby PHL ?
  Odpoveď: Daňovník, ktorý využíva motorové vozidlá (osobné alebo nákladné) vybavené satelitným systémom sledovania spotreby PHL, sa môže rozhodnúť, že pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL bude postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. l) druhého bodu zákona o dani z príjmov. V súlade s citovaným ustanovením sa výdavky na spotrebované PHL zahrnujú do daňových výdavkov na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky spotreby PHL vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.
 2. Otázka: Daňovník inštaloval GPS systém do nákladných a osobných motorových vozidiel. Je daňovým výdavkom spotreba PHL na základe satelitného sledovania pohybu vozidla a spotreby vykázanej GPS aj pre nákladné aj pre osobné motorové vozidlá ?
  Odpoveď: Podľa § 19 ods. 2 písm. l) druhého bodu zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na spotrebované PHL na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Výdavky podľa tohto ustanovenia je možné uplatniť ako pri osobných motorových vozidlách, tak aj pri nákladných motorových vozidlách.
 3. Otázka: Daňovník má vozidlo vybavené zariadením satelitného systému sledovania prevádzky vozidla. Môže zahrnúť do daňových výdavkov spotrebu PHL preukázanú na služobné účely v plnej výške ?
  Odpoveď: Daňovník, ktorý používa vozidlá vybavené jednotkami satelitného sledovania pohybu vozidla, môže zahrnúť do daňových výdavkov výdavky na spotrebované PHL. Z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) druhého bodu zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňovník neprepočítava spotrebu PHL podľa osvedčenia o evidencii alebo podľa technického preukazu a uplatňuje preukázané výdavky na spotrebované PHL podľa spotreby vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, tzn., že do daňových výdavkov sa uzná aj prípadná zdokumentovaná nadspotreba vozidla.
 4. Otázka: Daňovník má vozidlo vybavené zariadením satelitného systému sledovania prevádzky vozidla. Aké doklady preukazuje pri uplatňovaní spotreby PHL týmto spôsobom ?
  Odpoveď: Daňovník, ktorý používa vozidlá vybavené jednotkami satelitného sledovania pohybu vozidla a ktorý sa rozhodne uplatniť výdavky na spotrebované PHL spôsobom podľa § 19 ods. 2 písm. l) druhého bodu zákona o dani z príjmov, preukazuje výdavky na spotrebované PHL dokladmi, ktorými sú doklady o nákupe PHL, evidencia jázd a spotreba PHL z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.
 5. Otázka: Daňovník má vozidlá vybavené satelitným systémom, ktorý však neposkytuje údaje o spotrebe PHL. Môže daňovník pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL uplatniť ako daňový výdavok spotrebované PHL, ktoré si sám vypočíta z údajov uvedených v osvedčení o evidencii motorového vozidla a z údajov zo satelitného systému ?
  Odpoveď: Podľa § 19 ods. 2 písm. l) druhého bodu zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na spotrebované PHL na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla si môže uplatniť ako daňové výdavky spotrebované PHL vykázané z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Pokiaľ satelitný systém neobsahuje údaje o spotrebe PHL, nie je možné tento spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované PHL použiť.

Koniec 1. časti.
Problematika   Paušálnych výdavkov

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť, október 2009

Podľa týchto zistených informácií, si osobne myslím, že je najvýhodnejšie  viesť knihu jázd, vykázanej z údajov o satelitnom sledovaní pohybu vozidla.

 

Prihlásenie

Ochrana osobných údajov

Pracovná doba:

Po-Pi 8:00 - 16:30

Prevádzka Košice

tel.: 055 64 444 51

Zobraz mapu!

Prevádzka Prešov

od 1.9.2013 zrušená

 
 

QR kód stránky

https://www.lojack.sk/clanky/74-kniha-jazd-novela

Secar Košice s.r.o. sa teší na spoluprácu. Ponúkame produkty špičkovej kvality pre každého. Pri výbere zariadenia Vám radi pomôžu naši pracovníci a odporučia najvýhodnejší spôsob ochrany vozidla, domu, kancelárie,...Náš sortiment pre vozidla začína na blikajúcej LED dióde s tajným vypínačom a cez imobilizér, alarm, mechanický zámok riadiacej páky, alarm s diaľkovým hlásičom, Lo Jack, GSM sytémy a satelitné systémy sa dostaneme na špičku v zabezpečení vozidiel k systému GP Jack. Pre objekty je k dispozícii ucelený systém Jablotron, ktorý vo svojej ponuke obsahuje kompletný sortiment snímačov detekujúcich narušenie objektu, ale aj snímačov ochraňujúcich život a zdravie užívateľov objektu. V ponuke sú aj rôzne zariadenia pre domácu automatizáciu a klasické telefónne a GSM hlásiče signalizujúce narušenie a stav elektronického zabezpečovacieho zariadenia.

Ulož
Cookies užívateľské preferencie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť Všetko
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
www.google.com
Povoliť
Zakázať
ESSENTIAL
Bez týchto cookies by nebolo možné našu službu využívať.
www.lojack.sk
Povoliť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdia trhu.
DoubleClick/Google Marketing
Povoliť
Zakázať